Board of Directors

Name Designation
Ali Bin Adai Independent Non-Executive Chairman
Datuk Ling Suk Kiong Executive Deputy Chairman
Tengku Dato' Yusof bin Tengku Ahmad Shahruddin Managing Director
Joe Ling Siew Loung @ Lin Shou Long Deputy Managing Director
Jeanita Anak Gamang Executive Director
Wong Ping Eng Non-Independent Non-Executive Director
Gordon Kab @ Gudan Bin Kab Independent Non-Executive Director
Koh Ek Chong Independent Non-Executive Director
Azlan Shah Bin Jaffril Independent Non-Executive Director